Specialists in Early Childhood Education

The British Early Years Centre

บีอีวายซี(BEYC) คือโรงเรียนอนุบาลนานาชาติในเครือสหราชอาณาจักร ต้ังอยู่บริเวณอารีย์ พหลโยธิน กรุงเทพมหานครฯ เราเลือกใช้หลักสูตรการศีกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงจากอังกฤษ (British Foundation Stage Curriculum) ตามแนวทางการศึกษาแบบเรจโจ้ เอมีเลีย

บีอีวายซี(BEYC) นับได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยเมื่อไม่นานมาน้ี ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากหอการค้ายุโรปให้เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจด้านการศึกษาในประเทศไทย วิธีการเรียนการสอนของเราเน้นความเจริญก้าวหน้าและความคิดก้าวไกล และยังเลือกใช้วิธีการ แนวคิด รวมไปถึงทรัพยากรใหม่ๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รอบด้าน เราเชื่อว่าการเรียนรู้จะสำเร็จได้นั้น เด็กและผู้ใหญ่ควรจะมีโอกาสได้เล่นสนุกและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยมีกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนให้ ทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วม เราทำให้ทั้งหมดน้ีเป็นไปได้เพราะเรามีแผนงานด้านการเรียนอ่านเขียนและออกเสียง ที่น่าทึ่ง ที่บีอีวายซี เราให้เด็กๆได้อ่านเขียนในวัยที่เร็วกว่าโรงเรียนอื่นมากด้วยเหตุน้ีเองจึงเป็นการเปิดโอกาสอันล้ำค่าสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของพวกเขา

บริติช เออร์ลี่ เยียรส์ เซ็นเตอร์ (British Early Years Centre) โดดเด่นและแตกต่าง เพราะเราคือโรงเรียนแห่งวิสัยทัศน์ตัวจริงที่ต้องการให้ความรู้แก่เด็กๆถึงสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของพวกเขา รวมถึงสิ่งต่างๆที่สำคัญสำหรับโลกของเรา เราได้ปฏิบัติตามแนวทางส่วนใหญ่ของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในวัยเยาว์จากอังกฤษ (British Early Years Foundation Stage) และหลักสูตรระดับขั้นตอนที่สำคัญ (Key Stage Curriculums) นอกจากน้ีเราได้ปรับปรุงให้เหมาะกับโรงเรียนของเรา ด้วยการเปลี่ยนแปลงจุดที่สมควร และเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด เด็กๆของเราเรียนรู้หัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากมายที่ช่วยให้พวกเขาตั้งคำถามและคิดอย่างมีเหตุมีผลอีกท้ังเรายังเน้นหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ชีวิต เช่น วิธีการเขียนโปรแกรมหรือวิดีโอเกมส์ ในวิชา ICT หรือการเรียนรู้ด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเป็นต้น

บีอีวายซี(BEYC) เราได้ต้ังมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรไว้สูงมาก และเรารับเฉพาะบุคลากรที่มีคุณภาพที่สุดไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านอื่นๆ เราว่าจ้างเฉพาะครูผู้สอนที่มีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านการศึกษา (PGCE) จากสหราชอาณาจักรในการสอนเด็ก ท้ังในระดับช้ันเรียน Reception และระดับช้ันเรียน Key Stage 1 และระดับชั้น Years 1 และ 2โดยส่วนน้ีเองที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่โรงเรียนของเราและโรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติหรือเนอสเซอรี่นานาชาติอื่นๆ นอกจากน้ีครูผู้ช่วยสอนชาวไทยจะต้องมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 และบุคลากรของเราหลายๆ ท่านมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์มาก

ห้องเรียนของเรามีอัตราส่วนจำนวนครูต่อนักเรียนที่เหมาะสม ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เราเฝ้าสังเกตความต้องการของเด็กๆแต่ละคนอย่างใกล้ชิดเราต้ังเป้าหมายที่พวกเขาสามารถทำได้และให้ความสนใจ รวมถึงให้ความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการ ครูผู้สอนทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของเด็กๆ เพื่อที่จะมั่น ใจได้ว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้และได้รับการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดเมื่ออยู่ที่บ้าน เราสามารถ ยืนยันได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถหาโรงเรียนอนุบาลหรือเนอสเซอรี่ที่ไหนที่ให้การดูแล เฝ้าติดตาม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆเท่ากับที่บีอีวายซีของพวกเรา

Play Based Learning Reinvented

ความสำเร็จของเราคือการที่เราสามารถต้ังความหวังในตัวเด็กๆได้ อันที่จริงแล้วเด็กๆเหล่าน้ีมีความสามารถมากมายเกินกว่าที่เราคิดไว้นัก ความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบสิ่งแปลกใหม่และการเล่นสนุกสนานย่อมเป็นสิ่งสำคัญในวัยเด็กอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเมื่อการเรียนรู้ถูกนำมารวมการเล่นสนุก เด็กๆจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อีกมากมายหลายอย่าง ครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนน้ัน นอกจากพวกเขาจะสามารถสอนได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว พวกเขายังมีความสามารถในการดูแลเด็กและมีจิตวิทยาในการสอนหนังสืออีกด้วย จากการที่เรารวมทักษะความสามารถที่ครูแต่ละคนมีกับวิธีการสอนเฉพาะตัวของเราเอง ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาน้ันช่างน่าทึ่ง เราให้คุณครูทุกคนลองคิดว่าการเรียนการสอนของพวกเขาในทุกช้ันเรียนน้ันเหมือนกับการเล่นสนุกในปาร์ตี้ของเด็กๆ เราจึงมีเกมส์และไอเดียใหม่ๆมากมายที่ครูช่วยกันคิดและนำเสนอ ดังนั้นเด็กๆจึงเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมส์ต่างๆ และทุกๆบทเรียนก็เหมือนปาร์ตี้สำหรับพวกเขา 

การเรียนรู้ควรจะเป็นเรื่องสนุกและโรงเรียนควรจะเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการศึกษา เด็กๆควรจะมีโอกาสในการเรียนรู้เหมือนกับผู้ใหญ่ ดังน้ันเราจึงไม่บังคับให้เด็กๆต้องมานั่งเรียน แต่ในทางกลับกันเราสนับสนุนให้พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน เด็กๆจึงมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเรา บีอีวายซีช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบว่าการเรียนรู้คือการได้ใช้ชีวิตมากกว่าที่จะรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเพียงช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขา

Educating Children To Make Healthy Choices

เนื่องจากบีอีวายซีเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เอาใจใส่เด็กๆเป็นอย่างดี เราต้องการให้เด็กๆของเราได้รับบริการต่างๆที่ดีต่อสุขภาพของพวกเขา เราจึงเลือกใช้สระว่ายน้ำระบบเกลือ และน้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดทุกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและปลอดสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นแชมพู สบู่อาบน้ำ สบู่ล้างมือ หรือน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆ ล้วนทำมาจากสารสกัดจากผลไม้ และได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์

อาหารทุกชนิดของเราเป็นอาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบออร์แกนิคทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะปลอดยาฆ่าแมลงแล้ว ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย นอกจากนี้เรายังมีบริการอาหารที่ปราศจากกลูเต็นให้เด็กๆได้เลือกรับประทานอีกด้วย โดยเรามีวิธีการเลือกเมนูอาหารและผักผลไม้ออร์แกนิคจากฤดูกาลในประเทศไทย เรารู้สึกดีที่ส่วนทำให้เด็กๆได้รับประทานผลไม้เลิสรสต่างๆ เช่น สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และอื่นๆ อีกท้ัง ม้ืออาหารทุกม้ือที่บีอีวายซีได้รับการคิดและประดิษฐ์อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เด็กๆได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครบ 5 หมู่ ส่วนผสมต่างๆ เช่น ข้าวมัลติเกรน ก็ได้รับการคัดสรรมาเพราะช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพ ความจำ และสมาธิที่ดี

Life Relevant Learning

การเล่นคือความสุขของเด็ก

หน้าที่ของเราในฐานะผู้ใหญ่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้ให้การศึกษาเท่านั้น แต่คือการเตรียมเด็กๆให้พร้อม เมื่อถึงเวลาเด็กๆจะโตมากพอ ฉลาดพอ และเข้าใจโลกมากพอที่จะเลือกตัดสินใจทางเลือกสำคัญๆในชีวิตด้วยตัวของพวกเขาเอง

ทุกๆขั้นตอนการเติบโต เด็กๆเรียนรู้ที่จะต้ังคำถามว่า “ทำไม” ซึ่งคำถามน้ีไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลย หากแต่เป็นกุญแจสำคัญในหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดีทั่วโลกและเราก็ให้ความสำคัญกับสิ่งน้ีมาก เรามองลึกไปถึงจิตวิทยาการเรียนรู้และเราก็ไม่ได้ให้เด็กๆต้ังคำถามไปกับทุกเรื่อง แต่เราเลือกที่จะทำลายเกราะที่ทำให้เด็กๆกลัวที่จะตั้งคำถาม นอกจากน้ีเราไม่เลือกใช้การลงโทษ แต่เราเลือกที่จะให้รางวัลกับเด็กที่ปฏิบัติดี เพื่อให้ พวกเขาได้ตระหนักว่าเมื่อพวกเขาเป็นเด็กดี พวกเขาก็จะได้รับรางวัล อีกท้ังเรายังไม่บังคับให้เด็กๆพูด “ครับ หรือ ค่ะ” หรือ “ขอบคุณ” แต่เราบอกกับพวกเขาว่า หากพวกเขาพูดคำเหล่าน้ี ผู้ฟังก็จะมีความสุขและพวกเขาก็สามารถเลือกที่จะทำให้ผู้ฟังสุขใจหรือเสียใจก็ได้ เราจะไม่ให้เด็กๆติดกับภาพลบที่ว่า เด็กคนไหนเสร็จงานก่อนก็จะได้เล่นก่อน แต่เราจะให้พวกเขาได้ “อ่านอย่างสนุกสนาน” เมื่อพวกเขาทำงานเสร็จ

Leading By Example

See us in action

 • Reading as a gateway to learning
  anemptytextlline
  Our children are taught the ability to read early, meaning they are capable of accessing a whole world of learning independently.
 • Expressive Learning
  anemptytextlline
  Our children are free to express themselves in any way that they want.
 • FIne Motor Activities
  anemptytextlline
  They don't know it yet, but these children are building the core muscles needed for writing.
 • Learning Through Play
  anemptytextlline
  Children are guided to love learning and why should it be any other way?