Nurturing children to become independent learners

ที่บีอีวายซีเราเลอืกใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากอังกฤษ (British Foundation Stage Curriculum) ตามแนวทางการศึกษาแบบเรจโจ้ เอมีเลีย ทใี่ ห้ความส าคญักบั ความคดิสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้วยตวัเอง

  • การเรียนรู้โดยมีเด็กเป็ นผู้น า เด็กๆสร้างและผลกัดนัการเรียนรู้ของตนเองตามสิ่งที่ตน สนใจการสื่อสารการต้งัคา ถาม และการเล่นสนุกคือกุญแจสา คญั ในการเรียนรู้ของพวก เขา
  • เด็กๆจะได้รับการสนับสนุนให้รู้จักการตรวจสอบหาความจริง และไตร่ตรองสิ่งต่างๆที่ พวกเขาค้นพบรวมถึงประสบการณ์ต่างๆของพวกเขา พวกเขายังสามารถร่วมแบ่งปัน ความคิดใหม่ๆในวิธีของพวกเขาเองและเมื่อเด็กๆมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พวกเขาก็จะ สามารถเขา้ใจสถานะของพวกเขาบนโลกใบน้ีมากข้ึน
  • ครูผู้สอนจะสนับสนุนการเรียนการสอน แต่จะไม่บอกเด็กๆว่าพวกเขาควรจะเรียนรู้เรื่อง อะไรเด็กๆและคุณครูจะเคารพซึ่งกันและกัน เพราะการเรียนรู้คือกระบวนการการร่วมมือ ระหว่างครู นักเรียน และเพื่อนๆของพวกเขา
  • ครูจะช้ีทางให้เด็กๆมองหาค าตอบของค าถามต่างๆ มากกว่าที่จะบอกค าตอบแก่พวกเขา โดยตรง เพราะหน้าที่ของครูคือการเฝ้ าสังเกต และเปิ ดโอกาสให้เด็กๆออกไอเดียใหม่ๆ
  • สิ่งแวดลอ้มรอบตวัคือครูคนที่สาม เพราะสิ่งแวดลอ้มคือองคป์ ระกอบที่จะทา ใหเ้ด็กๆเกิด แรงบัลดาลใจครูและเด็กจะคอยรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ และผลงานของ พวกเขาจะได้รับการชื่นชมตามสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้

Friendly

โรงเรียนที่เปรียบเสมือนครอบครัว ซึ่งเด็กๆ ได้รับความอบอุ่นและผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ

PLAY AREAS

ความภาคภูมิใจในกลยุทธ์การสอนที่แตกต่าง ซึ่งให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับพัฒนาการหลายๆด้านในตัวเด็ก

Qualified

ครูผู้สอนสำเร็จการศึกษาในด้านการศึกษาปฐมวัยร่วมมือกับครูผู้ช่วยที่มีผลคะแนน TOEIC 800 คะแนน

EDUCATION

โรงเรียนของเราคือ สถานที่ที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นสถานที่ที่ให้ความดูแลได้ดีเช่นเดียวกับที่บ้าน

EXPERIENCED

ห้องเรียนเล็กอันแต่เต็มไปด้วยคุณภาพการศึกษา มีครูผู้สอน 1ท่านที่คอยช่วยเหลือนักเรียน 4คน นั้นหมายความว่าเด็กๆ ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกๆคน

LEARNING

โรงเรียนของเราคือ สถานที่ที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นสถานที่ที่ให้ความดูแลได้ดีเช่นเดียวกับที่บ้าน

Development Through The Foundation Phase

การเรียนในแต่ละระดับชั้นของโรงเรียนเราจัดตามกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก การสอนจะมีความน่าสนใจและให้ความสนุกกับเด็กตลอดทุกชั้นปี อย่างไรก็ตามหลักสูตรทางโรงเรียนยังคงพัฒนาสกิลในด้านต่างๆแต่งต่างกันไปในแต่ละระดับชั้นเรียน เด็กที่เริ่มเรียนกับทางโรงเรียนเราตั้งแต่ระดับชั้น Foundation จะเรียนจบจากทางโรงเรียนในระดับชั้น Year 1 พร้อมกับความรู้ความสามารถที่มีมากกว่าเด็กที่อายุเท่ากันทั่วไป 1 ปี

ในระดับชั้น Foundation เด็กๆได้พัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่า ทักษะเบื้องต้น (pre-skills) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ซึ่งเด็กๆจะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อให้เกิดความชำนาญและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกด้วย ตลอดจนไปถึงทักษะด้านอื่นๆ เช่น ทักษะภาษาและทักษะเกี่ยวกับตัวเลขที่เด็กๆจะได้รับเมื่อเรียนไปจนถึงระดับชั้น Reception  ซึ่งระดับชั้น Reception ผู้ปกครองจะเห็นพัฒนาการเด็กได้อย่างชัดเจน เปรียบเสมือนการสร้างบ้านในส่วนของฐานบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนัก แต่ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของตัวบ้าน หากฐานไม่ดีแล้ว การต่อยอดก็จะเป็นไปได้ไม่ดีนัก

What to expect

Fine Motor ก่อนที่เด็กจะสามารถเขียนตัวหนังสือได้ เด็กๆจะต้องได้รับการพัฒนาจนมีความชำนาญในการใช้นิ้วก่อน Fine motor movement จะช่วยเสริมสร้างกล้าเนื้อและสกิลด้านอื่นๆในชีวิตของเด็ก ถ้าเด็กได้รับการฝึกเป็นอย่างดีตั้งแต่เด็ก เด็กจะสามารถเขียนตัวหนังสือหรือขีดเขียนเป็นได้เร็วขึ้น Gross motor จะถูกฝึกให้พัฒนาไปพร้อมๆกันทำให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้อย่างดีและเกิดความมั่นใจในการเล่นกีฬาและรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายไว้อีกด้วย

What to expect

การจำลองเหตุการณ์และบทบาทต่างๆ (small world and role play) ช่วยให้การเรียนมีความหมายสำหรับเด็กๆมากขึ้น มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ในการสอนเด็กเลยถ้าเด็กๆไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ การจำลองสถานการณ์ role play ให้เด็กๆ จะช่วยให้เด็กสามารถคิดตามปัญหาจริงของชีวิตซึ่งผลที่ตามมาคือเด็กจะมีกระบวนการคิดที่มีเหตุผล ในขณะเดียวกันทำให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นอีกด้วย การสร้างเหตุการณ์ง่ายๆขึ้นมาใช้ในการเล่นสมมติถือเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนทางโรงเรียนตระหนักดีว่าวิธีการเรียนการสอนควรจะถูกถ่ายทอดให้ถูกทางในระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน

What to expect

การพัฒนาประสาทสัมผัส (Sensory Development) เป็นขั้นตอนต้นๆที่จะนำไปสู่กระบวนการอื่นๆทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นเรียนของ Reception และ Year 1 ในระดับชั้นเรียนของ foundation เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่น การเล่นที่ผ่านทางประสาทสัมผัส (Sensory play) เป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบเนื่องจากมันทำให้เด็กๆได้เรียนรู้และสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของพวกเขา และในส่วนของการเรียนรู้ส่วนนี้ทำให้เด็กๆเริ่มที่จะมีคำถาม และในส่วนนี้เองทำให้พวกเค้าเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น เนื้อสัมผัส (texture), เสียง (sound), รสชาติ (taste) และกลิ่น (smells) สิ่งเหล่านี้เตรียมความพร้อมให้เด็กๆเริ่มมีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น

What To Expect

ทางโรงเรียนของเรามีการเรียนการสอนและระบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพมาก ทางโรงเรียนจะปลูกฝังให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี เริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นผูกเชือกรองเท้าตัวเองให้ได้ก่อน  ล้างมือตัวเอง หัดทานข้าวด้วยตัวเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญต่อเด็กมากในการเริ่มที่จะเรียนรู้และช่วยเหลือตัวเอง  มีความมั่นใจในตัวเองและไม่กลัวที่จะทำสิ่งผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ  ในส่วนของชั้นเรียน Foundation จะสอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและรู้จักการประพฤติตนให้เหมาะสม เรียนรู้ที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนๆและรู้จักวิธีการแสดงออกที่เป็นบวก ทางโรงเรียนสามารถให้คำสัญญากับผู้ปกครองได้ว่าบุตรของท่าจะเป็นเด็กที่เป็นตัวของตัวเองและช่วยเหลือตัวเองได้ มีความรักต่อผู้อื่น มีความช่างสังเกตและขี้สงสัย และเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยพลังงานและความกระตือรือร้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวและทำความรู้จักกับเด็กคนอื่นๆ