Independent Learners at ‘BEYC’

ที่บีอีวายซีเราเลอืกใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากอังกฤษ (British Foundation Stage Curriculum) ตามแนวทางการศึกษาแบบเรจโจ้ เอมีเลีย ทใี่ ห้ความส าคญักบั ความคดิสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้วยตวัเอง

  • การเรียนรู้โดยมีเด็กเป็ นผู้น า เด็กๆสร้างและผลกัดนัการเรียนรู้ของตนเองตามสิ่งที่ตน สนใจการสื่อสารการต้งัคา ถาม และการเล่นสนุกคือกุญแจสา คญั ในการเรียนรู้ของพวก เขา
  • เด็กๆจะได้รับการสนับสนุนให้รู้จักการตรวจสอบหาความจริง และไตร่ตรองสิ่งต่างๆที่ พวกเขาค้นพบรวมถึงประสบการณ์ต่างๆของพวกเขา พวกเขายังสามารถร่วมแบ่งปัน ความคิดใหม่ๆในวิธีของพวกเขาเองและเมื่อเด็กๆมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พวกเขาก็จะ สามารถเขา้ใจสถานะของพวกเขาบนโลกใบน้ีมากข้ึน
  • ครูผู้สอนจะสนับสนุนการเรียนการสอน แต่จะไม่บอกเด็กๆว่าพวกเขาควรจะเรียนรู้เรื่อง อะไรเด็กๆและคุณครูจะเคารพซึ่งกันและกัน เพราะการเรียนรู้คือกระบวนการการร่วมมือ ระหว่างครู นักเรียน และเพื่อนๆของพวกเขา
  • ครูจะช้ีทางให้เด็กๆมองหาค าตอบของค าถามต่างๆ มากกว่าที่จะบอกค าตอบแก่พวกเขา โดยตรง เพราะหน้าที่ของครูคือการเฝ้ าสังเกต และเปิ ดโอกาสให้เด็กๆออกไอเดียใหม่ๆ
  • สิ่งแวดลอ้มรอบตวัคือครูคนที่สาม เพราะสิ่งแวดลอ้มคือองคป์ ระกอบที่จะทา ใหเ้ด็กๆเกิด แรงบัลดาลใจครูและเด็กจะคอยรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ และผลงานของ พวกเขาจะได้รับการชื่นชมตามสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้

Friendly

โรงเรียนที่เปรียบเสมือนครอบครัว ซึ่งเด็กๆ ได้รับความอบอุ่นและผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ

UNIQUE

ความภาคภูมิใจในกลยุทธ์การสอนที่แตกต่าง ซึ่งให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับพัฒนาการหลายๆด้านในตัวเด็ก

Qualified

ครูผู้สอนสำเร็จการศึกษาในด้านการศึกษาปฐมวัยร่วมมือกับครูผู้ช่วยที่มีผลคะแนน TOEIC 800 คะแนน

SAFE

โรงเรียนของเราคือ สถานที่ที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นสถานที่ที่ให้ความดูแลได้ดีเช่นเดียวกับที่บ้าน

QUALITY

ห้องเรียนเล็กอันแต่เต็มไปด้วยคุณภาพการศึกษา มีครูผู้สอน 1 ท่านที่คอยช่วยเหลือนักเรียน 4 คน นั้นหมายความว่าเด็กๆ ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกๆคน

ADVANCED

เด็กก้าวทันและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอ

PASS RATE
HAPPY PARENTS
HAPPY CHILDREN

Development Through Key Stage 1

การแบ่งช่วงเวลาของเราข้ึนอยู่กับพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กๆ วิธีการเรียนรู้ที่เด็กๆมีโอกาสเข้าร่วม และเป็นวิธีที่สนุกสนานน้นจะยังคงอยู่ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ อ ั ย่างไรก็ตามพัฒนาการด้านการเรียนรู้จะ แตกต่างไปตามแต่ละช่วงเวลา เด็กๆที่เริ่มเรียนกบั เราต้งัแต่ข้นั พ้ืนฐาน (Foundation Stage) มักจะจบไปจากโรงเรียนของเราที่ประถมศึกษา ที่หนึ่ง (Year 1) ด้วยความรู้มากกว่าเพื่อนๆโรงเรียนอื่นถึงหนึ่งปี

หากเด็กๆเริ่มเรียนกบั เราต้งัแต่การเรียนรู้ข้นั พ้ืนฐาน (Foundation Stage) เท่ากบัว่าในตอนน้ีพวกเขาเรียนไว กว่าหลักสูตรการเรียนรู้จากอังกฤษกว่าหนึ่งปี เต็ม เมื่อจบกลุ่มปี โรงเรียนที่หนึ่ง หรือประถมศึกษาปี ที่ 1 (Year 1)แล้ว ลูกของคุณจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับการ คิดคน้ หวัขอ้ใหม่ๆของพวกเขาเองและพวกเขาจะทราบวิธีการหาขอ้มลู เหล่าน้นัดว้ยวิธีการต่างๆ ความ สวยงามของหลกัสูตรของเราคือเมื่อเด็กๆสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่ งสมบูรณ์น้นั พวกเขาก็จะสามารถ เรียนรู้เรื่องอะไรก็ไดท้ี่เขาตอ้งการดงัน้นัครูผสอนจึงกลายเป็ นผู้แนะแนว ู้ หรือผู้ช่วยเหลือในการเรียนรู้ มากกว่าผู้ที่คอยป้ อนความรู้แก่ตัวเด็กๆ 

ลูกของคุณจะเป็ นส่วนหนึ่งของหัวขอ้ที่ยากข้ึนต่างๆเช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท างานไม้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และหัวข้อที่เกี่ยวกับโลกในปัจจุบัน

 

WHAT TO EXPECT

เมื่อมาถึงช้นั ปีโรงเรียนที่1 น้นั เท่ากบัว่าเด็กๆได้เรียนที่บีอีวายซีเกือบจะจบแล้ว พวกเขาไม่ไดแ้ค่เลือกในสิ่ง ที่ตัวเองเรียน แต่พวกเขายังสามารถช่วยเหลือตัวเองในสังคมได้เช่นกันอีกด้วยเด็กๆได้รับการสนับสนุนให้ คอยดูแล และเก็บของเล่นเขา้ที่เมื่อใชเ้สร็จแปรงฟันทุกคร้ังหลงัอาหารผกู เชือกรองเทา้ดว้ยตวัเองอีกท้งัยงั คอยดูแลตัวเองเสมือนกับว่าพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆคนหนึ่งการที่เด็กๆสามารถพึ่งพาตัวเองได้คือการที่ พวกเขาสามารถทา สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ การท าเช่นน้ีจะช่วยใหพ้ วก เขาเป็นคนข้ีสงสยั และช่วยพฒั นาทกัษะการแกป้ัญหา นอกจากน้ีเด็กๆที่จบไปจากบีอีวายซีรักการเรียนรู้เป็ น อยา่ งมากและยงัเป็นที่หน่ึงในช้นั เรียนต่างๆที่พวกเขาไปเรียนต่อผปู้กครองและเด็กๆที่เคยมาเรียนกับเรา มกัจะมาเยยี่ มพวกเราอยบู่ ่อยคร้ัง เพราะเราท้งัสองฝ่ายต่างมีความสัมพันธ์อันดี และใกล้ชิดสนิทสนมกัน อยา่ งมากเด็กๆไม่ไดแ้ค่เก่งในเรื่องทางวิชาการเท่าน้นั แต่พวกเขายังสามารถเข้าสังคมได้ เพราะพวกเขา ปรับตวัง่าย มคีวามมนั่ ใจในตวัเองและเป็นเด็กดีนนั่ เอง

เด็กๆอ่านหนังสือ ภาพเด็กอ่านหนังสือ

WHAT TO EXPECT

ในช่วงของช้นั เรียนรับรองก่อนเขา้ประถมศึกษา เด็กๆจะได้เรียนอ่านเขียนด้วยตัวเอง พวกเขาจะสามารถ เขียนประโยคส้นั ๆ และจดยอ่ ไอเดียต่างๆ ส่วนการอ่านเขียน และสะกดค าอื่นๆน้นั เด็กๆจะไดเ้รียนในช่วง กลุ่มปี โรงเรียนที่ 1 (Key Stage 1) และพวกเขาจะใชค้วามสามารถในการอ่านเขียนของพวกเขาน้ีในการ เขียนเรื่องราวส้นๆ ค้นหาข้อมูลส าห ั รับโปรเจ็คของเขา และจดโน้ตเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พวกเขาสนใจเพราะ การที่เด็กๆสามารถอ่านเขียนได้น้นั เป็ นการเปิ ดโลกใบใหม่แห่งข้อมูลความรู้แก่พวกเขา

WHAT TO EXPECT

เด็กๆของเราก้าวหน้ากว่าเด็กๆคนอื่นในสหราชอาณาจักรถึงหนี่งปี เด็กๆในกลุ่มปี โรงเรียนที่ 1 เรียน คณิตศาสตร์ของกลุ่มปี โรงเรียนที่ 2 เพื่อที่พวกเขาจะไดก้า้วไกลในวิชาคณิตศาสตร์เสมอในข้นั น้ีเดก็ ๆ สามารถบวกลบเลขสองหลกัท้งัในใจและลงบนกระดาษตามวิธีแบบทางการได้พวกเขาจะใชการคูณ การ ้ หารกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง นอกจากน้ีเด็กๆจะได้เรียนรู้การใช้วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ท้งัทา ด้วย ตัวเองหรือจะท าเป็ นกลุ่ม เด็กๆทุกคนจะมีความรู้ในทุกหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรปี โรงเรียนที่ 1 อย่าง เต็มเปี่ ยม และพวกเขาจะใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลในการค้นหาทางวิทยาศาสตร์อีก ด้วย

WHAT TO EXPECT

การค้นหาทางวิทยาศาสตร์มีความจา เป็นอยา่ งยงิ่ ในหลกัสูตรของเรากุญแจส าคัญในการสอนให้เด็กๆของ เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้คือการที่พวกเขามีกระบวนการการคิดที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถใน การค้นหาข้อมูลพร้อมท้งัเป็ นส่วนหนึ่งในการทดลอง ในข้นั ตอนการเรียนรู้น้ีเด็กๆจะสามารถคิดค้นวิธีการ ทดสอบเกี่ยวกบั สิ่งต่างๆที่พวกเขาสนใจได้นอกจากน้ีเด็กๆจะคิดคน้วิธีการทดสอบที่ยตุ ิธรรม และสามารถ ตรวจสอบวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพื่อน าไปสู่บทสรุปที่เข้าใจง่ายที่สุดเมื่อมีค าถามเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่พวก เขาสงสัย เด็กๆจะหาค าตอบจากคอนเซ็ปต์และไอเดียที่พวกเขาพบเจอในชีวิต เมื่อพวกเขาศึกษาอยู่ในกลุ่ม ช้นั ปีโรงเรียนที่หนึ่ง ( Year 1) เด็กๆสามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองได้และยังสามารถควบคุมสิ่งที่ตน อยากจะเรียนรู้ได้เช่นกัน ครูจะคอยแนะแนวทางการเรียนรู้ และให้ค าแนะน าเท่าน้นั เพราะการเรียนรู้ส่วน ใหญ่จะเกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรคแ์ละความต้งัใจของตัวเด็กเอง