A Commitment To Healthy Food

อาหารทุกชนิดของเราเป็ นอาหารออร์แกนิค100% พร้อมท้งัอุดมไปด้วยสารอาหาร นอกจากน้ีเราเลือก เมนูอาหารจากฤดูการของผัก ผลไม้ออร์แกนิคในประเทศไทย เรารู้สึกดีที่มีตัวเลือกที่น่าตื่นตาตื่นใจส าหรับ เด็กๆเช่น โกจิเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ หรืออาหารเลิศรสต่างๆ อีกท้งัม้ืออาหารทุกม้ือที่บีอีวายซีไดร้ับการคิด ประดิษฐ์อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เด็กๆได้รับสารอาหารอย่างสมดุล ส่วนผสมต่างๆเช่นข้าวมัลติเกรนได้รับการคัด สรรมาโดยเฉพาะเพราะช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพ ความจ า และสมาธิที่ด

เราเลือกซ้ืออาหารจากแหล่งธุรกิจที่มีจริยธรรมในการท างาน และเราระมัดระวังมากกับบริษัทที่เราเลือก ท างานด้วย เราโชคดีมากที่รู้จักกลุ่มบริษัทสินค้าออร์แกนิคต่างๆในประเทศไทย และผู้ที่จัดหาสินค้าอาหาร ออร์แกนิคให้เราก็กลายเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับเรากลุ่มพันธมิตรของเราบางกลุ่มมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ของเราอย่างต่อเนื่อง และคอยนา เสนอพร้อมท้งัใหค้วามรู้เกี่ยวกับการเป็ นอยู่ที่ดีและยงั่ ยน

ีหลกัสูตรจา นวนไม่นอ้ยในช้นั เรียนรับรองก่อนเขา้ปะถมศึกษา (Reception) และกลุ่มปี โรงเรียนที่ 1 (Year 1) ที่ให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับอาหารและลักษณะการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ตอนน้ีเด็กๆส่วนมากของเราต่าง กล่าวพร้อมกันว่าผักชนิดต่างๆเป็ นหนึ่งในอาหารสุดโปรดของพวกเขาไปเสียแล้ว

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Morning Snack
Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk
Lunch

Pan-fried Fish with Rosemary Infused Seasonal Veg

 Pumpkin and Egg Risotto  Garlic Chicken Served With Kale and Jasberry Rice Tomato and Onion Omelette Served With Jasberry Rice Chicken Pie With Carrot and Sweet Potato
Afternoon Snack
Organic Yoghurt With Goji and Cranberries Cucumber and Carrot Sticks Popcorn Organic Yoghurt With Almonds and Raisins Mixed Fruit and Nut Oat Bars

 

 

Monday

Tuesday

 Wednesday

Thursday

Friday

Morning Snack
Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk
Lunch

Chicken and Vegetable Rice Soup

 Chicken and Seasonal Vegetable Fried Rice Chicken Teriyaki Cous Cous With Mixed Vegetables Fisherman’s Pie with Seasonal Veg
Afternoon Snack
Yoghurt With Chia Seeds Popcorn  Corn Off The Cob Organic Yoghurt With Raw Cacao Powder Mixed Fruit and Nut Oat Bars

 

Monday

Tuesday

 Wednesday

Thursday

Friday

Morning Snack
Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk Seasonal Fruit / Organic Milk
Lunch

Chicken and Vegetable Rice Soup

Chicken and Kale With Jasberry Rice One Pot Pasta With Mixed Seasonal Vegetables Pumpkin and Egg Risotto

Fisherman’s Pie with Seasonal Vegetables and Potato Mash

Afternoon Snack
Organic Yoghurt With Chopped Prunes and Pumpkin Seeds  Corn off the Cob  Cucumber and Carrot Sticks Organic Yoghurt With Apricots and Almonds Mixed Fruit and Nut Oat Bars

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Morning Snack
Seasonal Fruit / OrganicMilk Seasonal Fruit / OrganicMilk Seasonal Fruit / OrganicMilk Seasonal Fruit / OrganicMilk Seasonal Fruit / OrganicMilk
Lunch

Chicken and Vegetable Rice Soup

Brocolli and Garlic Stir Fried and Served on Jasberry Rice  Chicken Teriyaki With Kale Spaghetti and Meatballs With Mixed Veg Fisherman’s Pie with Seasonal Veg
Afternoon Snack
Organic Yoghurt With Dessicated Coconut Cucumber and Carrot Sticks Popcorn Organic Yoghurt With Raw Cacao Powder Mixed Fruit and Nut Oat Bars

Allergen Free Cleaning

ในฐานะโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นสถานที่ที่สุขภาพและความสะอาดไม่ใช่ความส าคัญ อันดับแรกๆ เราจึงมคีวามตอ้งการอยา่ งยงิ่ ที่จะมีบริการที่ดีต่อสุขภาพให้มากที่สุดเท่าที่เราท าได้ เด็กๆจึงว่าย น้า ในสระว่ายน้า แบบน้า เค็ม และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการทา ความสะอาดทุกชิ้นเป็นผลิตภณั ฑจ์ากธรรมชาติและ ปลอดสารเคมีน้า ยาสระผม สบู่ลา้งมือ น้า ยาทา ความสะอาดรวมถึงอุปกรณ์ในการทา ความสะอาดอื่นๆทา มาจากสารสกัดจากผลไม้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถท าความสะอาดแบคทีเรียได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ และเช่นเดียวกัน ส าหรับอาหารกลางวันและของว่าง เราเป็นพันธมิตรที่ดีกับธุรกิจที่มีจริยธรรมในการ ท างานในกรุงเทพ และเราแบ่งปันความคิดน้ีกบั เด็กๆเช่นกน