We all want the very best for our children.

ที่บีอีวายซีเราเลอืกใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากอังกฤษ (British Foundation Stage Curriculum) ตามแนวทางการศึกษาแบบเรจโจ้ เอมีเลีย ทใี่ ห้ความส าคญักบั ความคดิสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้วยตวัเอง

  • การเรียนรู้โดยมีเด็กเป็ นผู้น า เด็กๆสร้างและผลกัดนัการเรียนรู้ของตนเองตามสิ่งที่ตน สนใจการสื่อสารการต้งัคา ถาม และการเล่นสนุกคือกุญแจสา คญั ในการเรียนรู้ของพวก เขา
  • เด็กๆจะได้รับการสนับสนุนให้รู้จักการตรวจสอบหาความจริง และไตร่ตรองสิ่งต่างๆที่ พวกเขาค้นพบรวมถึงประสบการณ์ต่างๆของพวกเขา พวกเขายังสามารถร่วมแบ่งปัน ความคิดใหม่ๆในวิธีของพวกเขาเองและเมื่อเด็กๆมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พวกเขาก็จะ สามารถเขา้ใจสถานะของพวกเขาบนโลกใบน้ีมากข้ึน
  • ครูผู้สอนจะสนับสนุนการเรียนการสอน แต่จะไม่บอกเด็กๆว่าพวกเขาควรจะเรียนรู้เรื่อง อะไรเด็กๆและคุณครูจะเคารพซึ่งกันและกัน เพราะการเรียนรู้คือกระบวนการการร่วมมือ ระหว่างครู นักเรียน และเพื่อนๆของพวกเขา
  • ครูจะช้ีทางให้เด็กๆมองหาค าตอบของค าถามต่างๆ มากกว่าที่จะบอกค าตอบแก่พวกเขา โดยตรง เพราะหน้าที่ของครูคือการเฝ้ าสังเกต และเปิ ดโอกาสให้เด็กๆออกไอเดียใหม่ๆ
  • สิ่งแวดลอ้มรอบตวัคือครูคนที่สาม เพราะสิ่งแวดลอ้มคือองคป์ ระกอบที่จะทา ใหเ้ด็กๆเกิด แรงบัลดาลใจครูและเด็กจะคอยรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ และผลงานของ พวกเขาจะได้รับการชื่นชมตามสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้

Friendly

เด็กก้าวทันและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอ

Play Areas

ความภาคภูมิใจในกลยุทธ์การสอนที่แตกต่าง ซึ่งให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับพัฒนาการหลายๆด้านในตัวเด็ก

Qualified

เด็กก้าวทันและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอ

Education

โรงเรียนของเราคือ สถานที่ที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นสถานที่ที่ให้ความดูแลได้ดีเช่นเดียวกับที่บ้าน

Experienced

ห้องเรียนเล็กอันแต่เต็มไปด้วยคุณภาพการศึกษา มีครูผู้สอน 1 ท่านที่คอยช่วยเหลือนักเรียน 4 คน นั้นหมายความว่าเด็กๆ ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกๆคน

Learning

เด็กก้าวทันและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอ

PASS RATE
HAPPY CHILDREN
HAPPY PARENTS

Development Through the reception phase

การแบ่งช่วงเวลาของเราข้ึนอยู่กับพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กๆ วิธีการเรียนรู้ที่เด็กๆมีโอกาสเข้าร่วม และเป็นวิธีที่สนุกสนานน้นจะยังคงอยู่ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ อ ั ย่างไรก็ตามพัฒนาการด้านการเรียนรู้จะ แตกต่างไปตามแต่ละช่วงเวลา เด็กๆที่เริ่มเรียนกบั เราต้งัแต่ข้นั พ้ืนฐาน (Foundation Stage) มักจะจบไปจากโรงเรียนของเราที่ประถมศึกษา ที่หนึ่ง (Year 1) ด้วยความรู้มากกว่าเพื่อนๆโรงเรียนอื่นถึงหนึ่งปี

ในช่วงช้นั เรียนรับรองก่อนเขา้ประถมศึกษา (Reception) เด็กๆยงัคงพฒั นาทกัษะท้งัหลายที่พวกเขาไดเ้รียนรู้ มากจากการเรียนรู้ข้นั พ้ืนฐาน (Foundation) ยกตัวอย่างเช่น เด็กๆยังคงต้องพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว กลา้มเน้ือมดัเลก็เพื่อใหก้ลา้มเน้ือของพวกเขาแข็งแรงพอที่จะเขียนหนังสือ หรือการเล่นละครสมมุติก็ยังคงมี ความจ าเป็ นในการเรียนรู้เรื่องราวในชีวิตประจา วนั เป็นตน้ ในช้นั เรียนรับรองก่อนเขา้ประถมศึกษา เด็กๆ จะเริ่มเรียนคณิตศาสตร์พ้นืฐานและจะเริ่มตระหนกัและเขา้ใจถึงรูปทรงและช่องว่างต่างๆ รวมถึงแนวคิด พ้ืนฐานเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์อกีดว้ยและที่สา คญั ที่สุดในข้นั ตอนการเรียนรู้น้ีเองที่เด็กๆสามารถเริ่มเรียนรู้ ด้วยตัวเองได้ เพราะพวกเขาสามารถอ่านเขียนได้ด้วยตนเอง และยังสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่าง ง่ายดายอีกด้วย

WHAT TO EXPECT

ช่วงช้นั เรียนรับรองก่อนเขา้ประถมศึกษา (Reception)คือช่วงเวลาที่เด็กๆเริ่มจะพฒั นาความรู้ด้านการออก เสียงที่พวกเขาไดเ้รียนไปแลว้ ในช่วงน้ีพวกเขาจะไดเ้รียนรู้เกือบทุกเสียง รวมถึงสระเสียงรวมต่างๆ พวก เขาจะเรียนรู้ที่จะน าเสียงมาควบกันเพื่อการอ่านและแยกค าแต่ละค าเพื่อการเขียน พวกเขาจะได้เรียนรู้ค าที่ใช้ บ่อยๆมากกว่า 50 คา อีกท้งัพวกเขาจะสามารถอ่านและเขียนประโยคเกี่ยวกบั สิ่งที่พวกเขาสนใจได้อย่าง คล่องแคล่วการอ่านออกเขียนไดน้้นั ท้งัมคีวามสา คญั และช่วยให้เด็กๆเกิดความคิดเห็นและเข้าใจ ความหมายของค าต่างๆในบทอ่าน นอกจากน้ีการรู้หนงัสือยงัเป็นการเปิดโอกาสที่ไม่มีวนั สิ้นสุดใหก้ บั ตวั เด็กเองอีกดว้ยดงัน้นั พวกเขาก็จะพร้อมสา หรับข้นตอนส าคัญระดับที่ ั 1 หรือ Key Stage 1 ซึ่งเป็ นปี ที่พวก เขาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลถึงสิ่งที่เขาสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

WHAT TO EXPECT

เด็กๆของเราเรียนไวกว่าเด็กๆคนอื่นในวัยเดียวกันถึงหนึ่งปี ในทุกๆวิชา เพราะพวกเขามีโอกาสได้เล่น บทบาทสมมุติในข้นั ตอนการเรียนรู้พ้ืนฐาน (Foundation) และช้นั เรียนรับรองก่อนเขา้ประถมศึกษา (Reception)ดงัน้นั เด็กๆจึงสามารถโยงการอ่านเขา้สู่สถานการณ์ในชีวิตจริงได้พวกเขาสามารถแก้ปัญหา ต่างๆไดอ้ยา่ งดีเยยี่ ม และเขา้ใจว่าพวกเขานบั เลขไปเพื่ออะไรเมื่อเด็กๆเรียนจบช้นั เรียนรับรองก่อนเขา้ ประถมศึกษา พวกเขาจะสามารถบวกลบตวัเลขและแกโ้จทยค์ณิตศาสตร์ที่ไม่ซบั ซอ้นมากไดท้ ้งัในใจและลง บนกระดาษ นอกจากน้ีเดก็ ๆจะเริ่มตระหนักและเข้าใจถึงรูปทรงและช่องว่างต่างๆ รวมถึงแนวคิดส าคัญ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อีกด้วยวิชาคณิตศาสตร์น้ีเองจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของการค้นหาทางวิทยาศาสตร์ที่มี ความสา คญั อยา่ งยงิ่ ต่อการเรียนรู้ในข้นั ตอนสา คญั ระดบั ที่1 (Key Stage 1)

WHAT TO EXPECT

การค้นหาทางวิทยาศาสตร์ถือเป็ นกุญแจส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความเป็ นเลิศให้แก่หลักสูตรของเรา การ ค้นหาทางวิทยาศาสตร์ถือเป็ นก้าวส าคัญอีกก้าวหนึ่งที่ท าให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกัน กับความสามารถในการอ่านเขียน และการเข้าใจตัวเลขในช่วงการเรียนรู้ข้นั พ้ืนฐาน (Foundation) เด็กๆ เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการต้งัคา ถาม และการเล่นที่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส ส่วนในช่วงช้นั เรียนรับรอง ก่อนเข้าประถมศึกษา เด็กๆจะสามารถโยงการเล่นสนุกของเขาต่อชีวิตจริงได้ พวกเขาจะสามารถประมาณ การ และแก้ปัญหาง่ายๆ รวมถึงคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆจากความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากครู และในที่สุดก็ จะสามารถสร้างแบบทดสอบที่ยตุ ิธรรมไดด้ว้ย นอกจากน้ีการที่เดก็ ๆสามารถอ่านหนงัสือได้พวกเขาก็จะ สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆจากแอพพลิเคชนั่ หนงัสือ นิตยาสารและการหาขอ้มลูจากกเูกิ้ลเพื่อหาคา ตอบใหแ้ก่ ค าถามที่พวกเขาสงสัย

WHAT TO EXPECT

บทเรียนต่างๆของเราสอนโดยวิธีที่เรามักจะเรียกว่า “เล่นสนุกแบบปาร์ต้ี”การเรียนการสอนน้นั เป็ นเรื่องน่า สนุกและการเรียนรู้คือการมีส่วนร่วม เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ควรจะเป็นเช่นน้ีเดก็ ๆจึงได้รับการปฏิบัติ เหมือนกบัผใู้หญ่ตวันอ้ย พวกเขาสามารถเลือกสิ่งที่อยากจะศึกษาดว้ยตัวเอง และพวกเขาได้รับการปลูกฝัง ให้พวกเขารักการเรียนรู้เมื่อเด็กๆเรียนจบช้นั เรียนรับรองก่อนเขา้ประถมศึกษา (Reception) พวกเขาจะ สามารถช่วยเหลือตวัเองไดท้ ้งัหมด พวกเขาจะสามารถเขา้หอ้งน้า ดว้ยตวัเอง เปลี่ยนเส้ือผา้ดว้ยตวัเอง รับประทานอาหารด้วยตัวเอง และที่ส าคัญที่สุด พวกเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากการเรียนรู้ เป็นเรื่องสนุกเด็กๆจึงชอบมาโรงเรียน และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งน้ีเองที่ทา ใหก้ารสอนเป็ นเรื่องง่ายดาย!