Choosing the best preschool for your child…

Safe, secure and caring

 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยน ไม่ระคายเคืองต่อสัมผัสเด็ก
 • เมนูอาหารประจำวันประกอบไปด้วยอาหารออแกนิค 100% ที่มีโภชการสูง
 • สระว่ายน้ำเกลือ
 • มีระบบการป้องกันภัยที่ล้ำสมัย
 • มีกล้องวงจรปิดในห้องเรียนทุกห้อง
 • มีสนามเด็กเล่นยางที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมการเล่นข้างนอกของเด็กๆ

A small, warm, home away from home

 • มีผู้ช่วยที่อบอุ่นและเอาใจใส่เด็ก
 • บรรยากาศที่ถ่ายเทสะดวก และต้นไม้นานาๆพรรณให้ความร่มรื่น

Will be one of the most important decisions that you make, as a parent.

Excellent adult to child ratio

 • เด็กนักเรียน 16 คนต่อ 1 ห้องเรียน และมีผู้ช่วยและครูผู้สอนเจ้าของภาษาด้วยกัน 4 ท่าน.

Advanced streaming initiative

 • เด็กสามารถเลื่อนชั้นไปยังขั้นที่สูงกว่า เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเขา
 • เด็กๆ เรียนรู้การแก้ไขปัญหาตลอดเวลา
 • เด็กๆทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของเขาในทุกๆเรื่อง
 • Differentiated small group teaching.
 • มีการแบ่งกลุ่มและสอนตามดับพัฒนาการของเด็กๆ ที่แตกต่างกัน

You need to be sure that the school you choose…

Unique curriculum

 • มีปรัชญาการสอนดำเนินตามทฤษฎีของ Reggio Emilia
 • Mix of Child Led and Teacher Led Play.
 • เน้นความสามารถในด้านการอ่านและเขียน และเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองตั้งแต่ Reception 1
 • Child Initiated Project-Based Approach to Learning.
 • จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคมที่เราปลูกฝังให้เด็กคือ : การปั่นจักรยาน และการทดแทนพลังงานธรรมชาติ
 • การเรียนรู้งานอาชีพพื้นฐาน: การทำอาหาร การทำสวน วิศวกร การออกแบบและเทคโนโลยี
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยการสำรวจค้นคว้าด้วยตัวเขาเอง

Highly Qualified Teachers and Fluent

English Speaking Support Staff

 • ครูผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาเฉพาะปฐมวัยการศึกษาและเป็นเจ้าของภาษา
 • ผู้ช่วยที่ให้ความเชื่อเหลือเต็มความสามารถ พร้อมทั้งผลการสอบ TOEIC สูงถึง 800 คะแนน

offers everything that your child deserves.

Chosen as the leading Preschool and Early Years setting in Thailand.

 • ได้รับการแต่ตั้งให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีที่สุดในการดูแลเด็กและการศึกษาโดย สภาหอการค้ายุโรป

Guaranteed proficiency in reading and writing for Thai and English.

 • มีการสอนออกเสียง การเขียนและการอ่าน
 • สระและพยัญชนะไทย
 • มีหนังสือแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อให้เด็กสามารถนำไปฝึกที่บ้านได้
 • มีกิจกรรมการอ่านและเขียนตั้งแต่เด็กวัย 3 ขวบ

Visit BEYC and let us explain why we are the best option for your child.

Technology Enhanced Learning Environment

 • กระดานประกอบสื่อการสอน
 • Sensory light boards.
 • ไอแพด (Ipad)ประกอบการเรียนการสอน

Independency Programme

 • การใส่เชือกรองเท้าด้วยตนเอง
 • การเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเอง
 • การรับประทานอาหารด้วยตนเอง
 • การแปลงฟันด้วยตนเอง